×

Как работи NewPay?


Когато плащате с NewPay, всъщност NewPay плаща поръчката ви вместо вас. Вие я получавате и разполагате с три начина да я платите към тях:Изберете NewPay като начин на плащане при завършване на поръчката си и следвайте стъпките.

РАЗДЕЛ 1.ПРАВИЛА НА ИГРAТА

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „Нова година - нов късмет” (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта. 

1.2. Настоящите правила са достъпни на официалния сайт на магазини Стената www.stenata.com , за периода на провеждане на Играта. 

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство. 

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 12.01.2022 година и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на официалния сайт на магазини Стената www.stenata.com . Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени. 

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила. 

1.6. В Играта се предоставят следните награди: Раница Deuter Freerider Pro 34, очила Julbo, шапка и кърпа за глава Buff.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е Стената 1997 ЕООД 

2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за спечелилите  Играта. 

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България. 

3.2. Играта се провежда в периода от 12.01.2022г. до 28.02.2022г. В рамките на този период, участникът може да изпрати снимки като коментар на публикацията във фейсбук и инстаграм.

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез фейсбук страницата на Стената и инстаграм, както и чрез официалния сайт на Стената www.stenata.com

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. Участието в играта е безплатно. За да се включите в играта, трябва да изпратите снимки като коментар на публикацията във фейсбук и инстаграм.

4.1.1. Снимките трябва да са лично авторски или да са преотстъпени за ползване на участниците. Задължително е върху тях да няма дължими авторски права. В случай на доказано плагиатство или нарушаване на авторско право, Стената си запазва правото да дисквалифицира от Играта участника, който е нарушил Правилата, и ще свали снимките от официалния си сайт.

4.1.2. В Играта се допускат само автентични снимки или такива, чиято компютърна обработка е запазила реалния им вид. Няма да бъдат одобрявани снимки, чиито ефекти придават нов облик(нереален) на фотографията, не е допустимо и добавянето на различни елементи по изображението.

4.1.3. Всяко физическо лице има право на участие с колкото пожелае снимки.

4.1.4. С участието си в Играта участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и се съгласява са ги спазва.

4.1.5. За валидно участващ играч ще се приема само този, който отговаря на изискванията на настоящите условия.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти и услуги, предлагани от Организатора.

5.2. В периода на провеждане на Играта организаторът своевременно ще публикува снимките на www.stenata.com, посочвайки участниците като техни автори.

5.3. Организаторът си запазва правото да публикува изпратените снимки на страницата си във Facebook и Instagram, посочвайки техните автори.

5.4. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора. 

5.5. Всеки участник следва да отговори на условието на играта.

5.6. До томболата ще бъдат допускани само участници, които отговарят на всички условия

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Печелившите, които получават награди в Играта, са тези участници, които са изпълнили правилно условията на играта и са изтеглени в томбола на произволен принцип.

6.2. Наградите ще бъдат обявявани с видео пост, в който се тегли на случаен принцип един печеливш участник.

6.3. Имената на печелившите се обявявят на https://web.facebook.com/stenatastores/ и www.stenata.com до 3 дни след изтеглянето им.

6.4. Ако в рамките на 10 дни след обявяването на печелившия, той не се свърже с Организаторите и не предостави необходимата информация за получаването на наградата, Организаторите ще дадат възможност и ще изтеглят друг печеливш.

6.5. Наградите ще бъдат изпратени по куриер до посочен от печелившия адрес. 

6.6. Наградите не могат да бъдат получавани от трето лице, различно от печелившия. 

6.7. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги. 

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това, като изпрати лично съобщение на официалната фен страница на Организатора във Facebook https://web.facebook.com/stenatastores/ 

7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата https://web.facebook.com/stenatastores/ или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация извършени действия за участие в Играта. 

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло. 

8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора. 

8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни. 

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло. 

8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора. 

8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящите правила са достъпни на www.stenata.com за периода на провеждане на Играта. 

9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство. 

9.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса на участие да дисквалифицира съответния участник. 

9.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи. 

9.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи. 

9.6. Настоящите правила влизат в сила на 12.01.2022 година и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. 

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Участието в Играта е доброволно. При участието си участник може да предостави лични данни, необходими за провеждане на Играта или получаване на наградите. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни. 

10.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява. 

10.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта. 

10.4. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му, съответно правото му да се възползва от спечелената награда.

Продукта е добавен къ списъка с желани.
Продукта е добавен за сравняване

Този сайт използва  "бисквитки". „Бисквитките“ ни помагат да подобрим нашите услуги.
Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването им.

Повече информация.