РАЗДЕЛ 1.ПРАВИЛА НА ИГРAТА

1.1. Настоящите Правила определят начина на провеждане на промоционалната игра „4-СЕДМИЧНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО #СПОДЕЛИЕМОЦИЯТА“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта. 

1.2. Настоящите правила са достъпни на официалния сайт на магазини Стената www.stenata.com, за периода на провеждане на Играта. 

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство. 

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 25. 03. 2020 година и важат за целия период на провеждане на Играта, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на официалния сайт на магазини „Стената“: www.stenata.com . Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени. 

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила. 

1.6. В Играта се предоставят следните награди: Deuter Futura 22SL или Deuter Futura 24, като участника ще има възможност да избере една от тях. 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е Стената 1997 ЕООД 

2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за спечелилия  Играта.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България. 

3.2. Играта се провежда в периода от 25. 03. 2020г. до 22. 04. 2020 г. 

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез Фейсбук и Инстаграм страниците на „Стената“, както и чрез официалния сайт на „Стената“: www.stenata.com.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. Участието в играта е безплатно. За да се включите в играта, трябва да изпратите снимка в добра резолюция (с минимална ширина 800 пиксела), заедно с кратък текст със случка от любимо приключение или кратък разказ за любим продукт от „Стената“ на: spodeliemociata@stenata.com. Текстът трябва да съдържа кратък разказ за приключението или ролята на любимия продукт в него, три имена на участника, телефон за обратна връзка и навършени години. Следващата стъпка е да споделите снимката с текста в профила си, като добавите таг #споделиемоцията #екипирайемоцията.  

4.1.1. Снимките трябва да са авторски или да са преотстъпени за ползване на участниците. Задължително е върху тях да няма дължими авторски права. В случай на доказано плагиатство или нарушаване на авторско право, „Стената“ си запазва правото да дисквалифицира от Играта участника, който е нарушил Правилата.

4.1.2. В Играта се допускат само автентични снимки или такива, чиято компютърна обработка е запазила реалния им вид. Няма да бъдат одобрявани снимки, чиито ефекти придават нов облик (нереален) на фотографията, не е допустимо и добавянето на различни елементи по изображението.

4.1.3. Всяко физическо лице има право на участие с една изпратена снимка. 

4.1.4. С участието си в Играта участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и се съгласява да ги спазва.

4.1.5. За валидно участващ играч ще се приема само този, който отговаря на изискванията на настоящите условия.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти и услуги, предлагани от Организатора.

5.2. Организаторът си запазва правото да публикува снимките на сайта си: www.stenata.com и на страниците си във Фейсбук и Инстаграм, посочвайки техните автори.

5.3. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

5.4. Всеки участник следва да отговори на условията на играта.

5.5. Краткият текст, изпратен от участниците, следва да не съдържат послание или каквото и да е друго съдържание, което: 

- е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави; 

- е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани; 

- е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или което и да е трето лице; 

- съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; 

- пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 

- проповядва агресивна или недемократична идеология; 

- нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна; 

- се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация; 

- нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

- противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила. 

5.6. До томболата ще бъдат допускани само участници, които отговарят на всички условия.

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Печелившият, който получава награда в Играта, е тези участник, които е изпълнил условията на играта и е изтеглен в томбола на произволен принцип.

6.2. Печелившият ще бъде изтеглен на на случаен принцип и ще бъде обявявен с видео пост в страниците на „Стената“ във Фейсбук и Инстаграм. Ще бъде изтеглен един участник, като той ще получи туристическа раница Deuter Futura 22SL или Deuter Futura 24.

6.3. Името на печелившия ще бъде обявено на Фейсбук и Инстаграм страниците на „Стената“, както и на сайта www.stenata.com до 3 дни след изтеглянето. Организаторът ще се свърже със спечелилия през имейл или по телефона, за да получи необходимата информация за получаването на наградата.

6.4. Ако печелившият се откаже от наградата, Организаторите ще изтеглят друг печеливш.

6.5. Наградата ще бъде изпратена по куриер до посочен от печелившия адрес. 

6.6. Наградата не може да бъде получавана от трето лице, различно от печелившия. 

6.7. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това, като изпрати лично съобщение на официалните страници на Организатора във Фейсбук и Инстаграм или чрез изпратен имейл на spodeliemociata@stenata.com.

7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет страниците си във Фейсбук или Инстаграм или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта. 

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта. 

8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора. 

8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящите правила са достъпни на www.stenata.com за периода на провеждане на Играта. 

9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство. 

9.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса на участие да дисквалифицира съответния участник. 

9.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция, за да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането на периода на Играта или по други подобни поводи. 

9.5. Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи. 

9.6. Настоящите правила влизат в сила на 25. 03. 2020 година и важат за целия период на провеждане на Играта, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Участието в Играта е доброволно и участниците в играта доброволно предоставят лични данни, необходими за провеждане на Играта и получаване на наградите. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни. 

10.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява. 

10.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта.

10.4. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработване на личните му данни или участието си в Играта, с което се преустановява правото му да се възползва от спечелената награда.

Продукта е добавен къ списъка с желани.
Продукта е добавен за сравняване

Този сайт използва  "бисквитки". „Бисквитките“ ни помагат да подобрим нашите услуги.
Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването им.

Повече информация.